Om MBC International

MBC-gruppen startades i Sverige 1980, och har haft uppdrag
i Europa och USA åt bland annat hundratals börsnoterade bolag
i samband med större förändringsprocesser vid fusioner, utköp,
divisionaliseringar och bolagiseringar eller omställningar till
ökat kundfokus.

MBC-gruppen består av seniorkonsulter med erfarenhet från
företagsledande positioner i Sverige och internationellt.

Mission
MBC hjälper företag att utnyttja trender för att öka kontant vinst
och aktieägarvärde genom transformation av ny kunskap, ny teknologi
och kapital till kundnytta.

Vision.
MBC-gruppen är känt på marknaden för sin förmåga att tillsammans med kunderna kunna anpassa kundens verksamhet till den nya omvärlden.

Omvärlden
Takten i omvärldsförändringarna har ökat bl.a genom att IT-teknikens utveckling möjliggjort marknadens globalisering. Händelser utanför närmarknaden får allt större genomslag i verksamheten.
Förändringarna för alla verksamheter kommer att bli av en sådan dignitet att tidigare uppträdande även i närmarknaden drastiskt förändras.

Konsekvenser för företag
För verksamheter som betjänar marknaden innebär detta att man inte kan köra i gamla hjulspår. Verksamheterna måste bli mer mentalt beredda till snabba interna förändringar, liksom nya allianser: man måste öka flexibiliteten för att kunna handla i harmoni med den nya omvärlden.

Tre steg i en lyckad omställning.
Det tar tid för att ställa om en verksamhet till ett ändrat marknadsbeteende med anledning av verksamhetens inneboende tröghet:

O. Omvärlden förändras för företaget vilket skapar nya möjligheter och risker. Trendspaning är nödvändig.

1. Insiktströghet måste övervinnas
Först måste man bli medveten om vad som hänt och att detta påverkar marknadsförutsättningarna och verksamheten och vilken ny kunskap och teknologi som måste tillföras verksamheten. Det gäller att upprätta en plan för verksamhetens nya utformning Ofta är man hemmablind, vilket gör att man inte anpassar sig

2.Beslutströghet
När man upptäckt att marknaden ändras, så är det bråttom. Man måste skaffa underlag för att besluta om vilka nödvändiga förändringar som måste vidtas för att möta den nya verkligheten. Beslut måste fattas – ofta obekväma – och genomföras – SNABBT.

3.Manövertröghet
Organisationens uppträdande måste inriktas, utvecklas och trimmas för ett nytt beteende, kanske tillsammans med nya partners. Organisationen måste förstå skälen för och inse nödvändigheten av förändringen samt acceptera den ändrade rollfördelningen.
Ny strategi, kompetens och nya beteenden hos ledarna och nya teknologi-plattformar måste introduceras.
En omställningsprocess, som (den första gången) är både svår och tidskrävande, kräver hög processkompetens hos de konsulter som skall leda den.

MBC kan
Från tidigare större uppdrag vet vi på MBC att vi i vårt genomförande av uppdrag hävdar oss väl i konkurrensen med att hjälpa företag ställa om sig.
MBC har ett antal arbetsmetoder för att snabbt och säkert hantera omställningen.

MBC International vänder sig främst till internationella företag.

MBC Consulting Group tillhandahåller “management for hire” i
förändringssituationer och omstruktureringar. Därvid används ofta
vårt nätverk av fristående konsulter. MBC står som kvalitets-
garant.

MBC Education Center och MBC Executive School hjälper till att förnya företagets
professionella kompetens genom att presentera aktuella nya
erfarenheter, metoder,tekniker och produkter, som kan öka
företagets konkurrenskraft. Vi genomför öppna externa
konferenser eller företagsinterna kurser.

MBC-gruppen är leverantörsoberoende och kan därför
förstärka företagets beställarkompetens vid förändringar
och omstruktureringar på ett objektivt sätt.

 

 

 

Comments are closed.